Intervijas! 

Intervija ar Dagniju Vilmani

 

Intervija ar Elgu Janševsku

 

Latvijas Tautas Frontes
 Pampāļu grupa


Latvijas Tautas Frontes Saldus rajona Pampāļu grupu nodibināja 1988. gada oktobrī pēc Ivara Gatera aicinājuma. Par pirmo LTF Pampāļu grupas priekšsēdētāju ievēlēja I.Gateru. Sapulces tika organizētas reaģējot uz notikumiem Latvijā un Saldus rajonā. Aktīvi rakstīja vēstules gan PSRS valdībai, gan tā laika preses izdevumiem. Visu darbības laiku LTF Pampāļu grupa darbojās arī kā iedzīvotāju interešu aizstāvji.

1988. gada 11. novembrī piedalījās pasākumā O. Kalpaka piemiņas vietā, atjaunotajās „Airītēs”, kurš bija veltīts Lāčplēša dienai.
1988. gada 26. decembrī LTF Pampāļu grupa izstrādāja un pieņēma TF Pampāļu grupas programmu, kurā izvirzīja uzdevumus:
•    apsekot kolhoza dibinātāju ģimenes
•    pētīt Pampāļu ciema un kolhoza vēsturi
•    veicināt kultūrvēsturisko pieminekļu apkopšanas talkas
•    izvirzīt pārstāvjus, ka piedalās valdes sēdēs
1988. gada 26. decembrī izveidoja LTF Pampāļu grupas 4 komisijas:
1.    Kultūras komisiju, kuru vadīja I.Andersons, Dz.Belsone, G.Strazdovska, D.Ābola, A.Doniņa
2.    Ekoloģisko komisiju, kuru vadīja I. Gaters
3.    Sociālā taisnīguma komisiju, kuru vadīja I.Kārkliņš, V.Miglāne, J.Vanags
4.    Vēlēšanu komisiju, kuru vadīja L.Spradze

1989. gada sākumā noorganizēja tikšanos ar LNNK vadītāju E. Berklavu.
1989. gada 22. februārī LTF Pampāļu grupa apsprieda likumu par valsts valodu un nolēma nosūtīt priekšlikumus LPSR AP, „Padomju Jaunatnei”, LTF Domei par labojumiem valodu likumā. Nolēma izstrādāt un pieņemt aicinājumu kolhoza „Pampāļi” administrācijai par strādājošo un administrācijas likumīgu attiecību veidošanu. Nolēma izveidot piemiņas vietu pie „Dzirnavu” ēkas.
1989. gada 12. martā piedalījās tautas manifestācijā Rīgā – Daugavmalā.
1989. gada 15. martā notika LTF Pampāļu grupas komitejas vēlēšanas, kurās ievēlēja I.Andersonu, L.Spradzi, I.Kārkliņu, M.Lielgaidiņu, O.Ozolu, M.Neilandu un J.Vaļko. Tajā pašā dienā notika arī LTF Pampāļu grupas valdes vēlēšanas, kurās ievēlēja I.Andersonu, L.Spradzi, I.Kārkliņu, M.Lielgaidiņu, O.Ozolu, M.Neilandu un J.Vaļko. Demonstrēja filmu „Vai Latvijā balti plankumi daudz?”
1989. gada 25. martā pieminēja deportācijas dienu.
1989. gada 14. jūnijā pieminēja deportācijas dienu.
1989. gada 3. jūlijā izveidoja Pampāļu ciema pilsoņu komisiju, par kuras priekšsēdētāju ievēlēja Maldu Lielgaidiņu un 5 reģistratorus.
1989. gada 6. septembrī apstiprināja delegātu sarakstu LTF Saldus nodaļas konferencei.
1989. gada 23. augustā piedalījās Baltijas tautu protesta akcijā – Baltijas ceļš.
1989. gada 4. oktobrī nolēma pārtraukt pilsoņu reģistrēšanu, ievēlēja LTF Pampāļu grupas valdi - I.Kārkliņu, I.Andersonu, D.Vilmani, A.Martuzānu, Ž.Miezi un J.Vaļko.
1989. gada 11. novembrī piedalījās Airītēs O.Kalpaka pieminekļa atklāšanas pasākumā.

1990. gada 22.janvārī izvirzīja LTF Pampāļu grupas 24 dalībniekus LTF kongresam Saldū.
1990.gada 9. februārī nolemj pārreģistrēt LTF Pampāļu grupas biedrus.
1990. gada 17. martā piedalījās LTF manifestācijā „Par Latvijas valsti, par brīvu cilvēku”.
1990. gadā no 8. aprīļa līdz 23. aprīlim piedalījās Latvijas Republikas Pilsoņu Kongresa vēlēšanās, nodrošināja vēlēšanu procesu Saldus apriņķa Pampāļu pagastā.
1990. gada 21. aprīlī piedalījās Vislatvijas tautas deputātu sapulcē, kurā pieņem aicinājumu atjaunot Latvijas valstisko neatkarību.
1990. gada 8. augustā izskatīja kolhoza „Pampāļi” pilnvaroto sapulcē pieņemto lēmumu, kurš paredzēja, ka, ja gadījumā viens no ģimenes locekļiem pārtrauc darba attiecības ar kolhozu „Pampāļi”, darba attiecības tiek pārtrauktas arī ar otru ģimenes locekli, neņemot vērā tā vēlēšanos. LTF Pampāļu ciema grupa nolēma, deleģēt I.Kārkliņu ar protestu kolhoza „Pampāļi” pilnvaroto sapulcē, lai panāktu nelikumīgā lēmuma atcelšanu.
1990. gada 8. augustā nolēma deleģēt uz LTF Saldus rajona nodaļas 4. konferenci D. Homu, A. Martuzānu un D.Vilmani
1990. gada 23. augustā Pampāļu parkā iedzīvotāji pulcējas pie ugunskura pieminot Molotova–Ribentropa paktu, kurš tika parakstīts 1939. gada 23. augustā.
1990. gada 11. septembrī LTF Pampāļu ciema grupas sociālā komisija iesniedza Pampāļu pagasta deputātu padomes 4. sesijai iedzīvotāju sarakstu, kuri gaida rindā pēc telefoniem.
1990. gada 24. oktobrī ievēlēja Pampāļu TF valdi: Inaru Kārkliņu, Ligitu Spradzi, Ivaru Andersonu, Annu Doniņa, Andreju Martuzānu.
1990. gada 31. oktobrī par TF Pampāļu grupas valdes priekšsēdētāju ievēlēja Inaru Kārkliņu.
1990. gada 18. novembrī piedalījās akcijā „Poligona aplenkums”.
Vāca parakstus pieprasījumam iekļaut Helsinku procesā jautājumu par Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu un apspriest to Eiropas drošības un sadarbības padomē Parīzē.
1990. gada nogalē LTF Pampāļu pagasta grupa pilnvaroja Pampāļu 9-gadīgās skolas direktora vietnieci mācību darbā D. Vilmani piedalīties kā sabiedrības pārstāvi civillietā: kolhoza „Pampāļi” prasībā pret Ozolu Aivaru par izlikšanu no dzīvokļa.

1991. gada 13. janvārī piedalījās LTF rīkotajā Vislatvijas protesta manifestācijā Rīgā. Vairākas grupas piedalījās Rīgas barikāžu aizstāvēšanā.

Pārskats sagatavots pēc LTF Saldus nodaļas Pampāļu grupas dokumentācijas; Pampāļu skolas muzeja materiāliem:
1988.gada 26. decembra LTF Saldus nodaļas Pampāļu grupas sanāksmes protokols,
1989. gada 22. februāra LTF Saldus nodaļas Pampāļu grupas sanāksmes protokols Nr.1.
1989. gada 15. marta Pampāļu Tautas Frontes komitejas vēlēšanas protokols Nr.1.
1989. gada 15. marta Pampāļu Tautas Frontes sapulces protokols Nr.2.
1989. gada 3.jūlija LTF Saldus rajona Pampāļu ciema grupas protokola Par pilsoņu komitejām noraksts
LTF Saldus nodaļas Pampāļu grupas sapulces izraksts no 1989. gada 6. septembra protokola
1989. gada 4. oktobra Pampāļu Tautas frontes grupas sapulces protokols
Parakstu lapa par Baltijas jautājuma iekļaušanu Parīzes konferencē
1990. gada 22. janvāra Pampāļu Tautas frontes grupas sapulces protokols
1990. gada 9. februāra Pampāļu Tautas frontes grupas sapulces protokols
LR Pilsoņu Kongresa vēlēšanu iecirkņa saldus apriņķa Pampāļu pagasta vēlēšanu urnas pārbaudes un aizzīmogošanas protokols
1990. gada 8. augusta LTF Saldus rajona nodaļas Pampāļu ciema sapulces protokols
1990. gada 11. septembra Pampāļu pagasta sociālās komisijas iesniegums pagasta deputātu padomes 4. sesijai
1990. gada 24. oktobra Pampāļu TF grupas valdes vēlēšanas protokols
1990. gada 31. oktobra Pampāļu Tautas frontes grupas valdes sēdes protokols
1990. gada 14. novembra LTF Saldus nodaļas Pampāļu pagasta grupas pilnvara Nr.2.

Sadarbības partneri!