Latvijas Tautas frontes
Jaunauces atbalsta grupa


6 skolotāji Modris Cābe, Vera Vinklere, S. Fidlere, Lūcija Siliņa, V. Sprukstiņa, Dzintra Bidiņa Jaunaucē izveidoja LTF atbalsta grupu. Kolhozā tas neizdevās, jo cilvēki baidījās no represijām. Bet visos Tautas Frontes pasākumos jaunaucnieku atsaucība bija ievērojami liela. Ļoti aktīvi jaunaucnieki parakstījās par sarkanbaltsarkanā karoga atjaunošanu.

1988. gadā 1. septembrī Jaunauces skolā tika izveidots stends „Tautas nacionālās pašapziņas atmoda”, veltīta Latvijas Tautas Frontei.
1988. gada 1. oktobrī jaunaucnieki apmeklēja Vadakstes skolu, kur notika tikšanās ar dzejnieku Knutu Skujenieku Atmodas gaisotnē.
No 1988. gada 10. novembra līdz 18. novembrim Jaunauces skolā notika Vēstures nedēļa, atzīmējot Mārtiņdienu, Lāčplēša dienu, skolas dzimšanas dienu un 18. novembrī – Latvijas valsts dzimšanas dienu. Vēstures nedēļas pasākumos piedalījās arī skolēnu vecāki. Tika runāts par mīlestību uz savu dzimto pusi, tās cilvēkiem un vēsturi.

1989. gada maijā skolotāja L. Siliņa un kolhoza galvenais agronoms V. Dambe veica pilsoņu un pilsoņu kandidātu reģistrāciju, vāca parakstus par prasību sasaukt Latvijas Republikas pilsoņu kongresu.
1989. gada vasarā Jaunauces skolu nelegāli apmeklēja ASV dzīvojošs skolas bijušais audzēknis Miervaldis Janševics un tikās ar Modri Cābi, uzdāvināja sarkanbaltsarkano karogu, vairākas ASV izdotas grāmatas un bioloģijas tabulu.
1989. gada 23. augustā jaunaucnieki divos kolhoza autobusos devās uz akciju Baltijas ceļš Tallina – Rīga – Viļņa.
1989. gada 1. septembrī daži Jaunauces skolas skolotāji piedalījās Saldus ev.-lut. baznīcā dievkalpojumā, kas bija veltīts mācību gada sākumam.
1989. gada 2. novembrī atzīmējot 45. gadadienu, kopš beidzies karš Jaunaucē, abos brāļu kapos arī vācu karavīru kapos katrs skolēns nolika mazu vainadziņu un svecīti.
1989. gada 18. novembrī skolā notika M. Jaševica dāvinātā sarkanbaltsarkanā karoga uzvilkšanas ceremonija virs skolas. Klātesošie dziedāja „Dievs, svētī Latviju”, „Svēts mantojums”, „Dziesma brīvai Latvijai. Uzruna teica Saldus rajona padomes deputāta kandidāts V. Dambe.

1990. gada 4. martā Jaunauces skolā sapulcējās Jaunauces ciemā reģistrētie Latvijas Republikas pilsoņi un ievēlēja ciema pilsoņu komiteju: G. Rudzīti, V. Dambi, L. Siliņu, I. Saukāni un B. Šimkus.
1990. gada 21. aprīlī M. Cābe un L. Siliņa Jaunauces ciema padomes sastāvā Rīgā piedalījās Latvijas visu līmeņu padomju deputātu sapulcē, kura aicināja jaunievēlēto Augstāko Padomi neatliekami izlemt jautājumu par Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu.
1990. gada 21. jūlijā Arvīds Klaips, Andris Grāvītis, Modris Cābe un Lūcija Siliņa piedalījās piketā Rīgā pie Baltijas kara apgabala štāba. Lūcija Siliņa ar saukli „Ej mājās armija!”
1990. gada 19. septembrī likvidēja sporta laukumu vācu karavīru kapos. Skolotāja H. Gēma izveidoja piemiņas vietas apstādījumus, L. Siliņš pagatavoja un uzstādīja baltu krustu.
1990. gada 6. un 7. oktobrī piedalījās Latvijas Tautas Frontes 3. kongresā.
1990. gada 18. novembrī piedalījās akcijā „Poligona aplenkums”. Latvijas Tautas frontes Kurzemes nodaļas un Vides aizsardzības klubs organizēja protesta akciju, pieprasot Saldus aviācijas poligona likvidēšanu. Ap poligonu braukāja ar karogiem rotāti autobusi, skrēja sportistu stafetes. Ugunskurs dega arī Jaunaucē, ap kuru pulcējās jaunaucnieki un tautfrontieši no Saldus. Akcijas dalībnieki dziedāja un atbalstīja rezolūciju pret aviācijas poligonu Zvārdē. Poligons aizņēma gandrīz vienu trešo daļu no Jaunauces pagasta teritorijas.

1991. gada 13. janvārī jaunaucnieki ņēma dalību LTF organizētajā manifestācijā Rīgā, protestējot pret armijas agresīvo rīcību Viļņā. Braucienu uz šo pasākumu organizēja kolhoza priekšsēdētājs J. Bidiņš. Barikāžu laikā kolhoza autobuss katru dienu no 13. līdz 20. janvārim no Jaunauces veda barikāžu aizstāvjus.
1991. gada 3. martā jaunaucnieki piedalījās aptaujā „Par demokrātisku un valstiski neatkarīgu Latvijas Republiku”. Jaunaucē no 468 cilvēki par atbildi „jā” nobalsojas 458 cilvēki.
1991. gada 23. augustā jaunaucnieki piedalījās akcijā Baltijas ceļš.

Pārskats sagatavots pēc grāmatas L. Siliņa. 2011. Bija Jaunauces skola, Jaunauce. Biedrība „Mēs – Jaunaucei”. 166-178. lpp un SVM mutvārdu vēstures kolekcija.

Sadarbības partneri!